Tebigy lateks gysyşy elastik gül zolagy

Gysga düşündiriş:

Bu gysyş zolaklary tebigy lateksden ýasalýar, gan aýlanyşyny höweslendirip, aýlanyşygy artdyryp, myşsalary gyzdyryp biler.Agyry aýyrmaga, dikelmegi çaltlaşdyrmaga, çeýeligi ýokarlandyrmaga we hereketiň diapazonyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt aýratynlyklary

jikme-jiklik

* Flüze çykarmak nähili işleýär?

Dürli amaly mümkinçilikleriň üsti bilen myşsa myşsalara gysyş edilýär.Bu toparyň örtülen ekstremal işjeň we passiw hereketlerinde bolup geçýär.Flüze çykarylanda, suwuklyk ýa-da gan stazisi ýatyrylýar we dokuma gyzarýar (gubka usuly diýilýär).Birnäçe düşündiriş we teoriýa bar, ýöne ylmy henizem ýok.

Dikeldiş üçin esasy öndürijilik guraly - Aýlanyşygy artdyryň we myşsalary gyzdyryň.Agyry aýyrmaga, dikelmegi çaltlaşdyrmaga, çeýeligi ýokarlandyrmaga we hereketiň diapazonyny ýokarlandyrmaga kömek ediň.Iň ýokary hil - qualityokary hilli 100% tebigy lateks kauçukdan we 99,9% -den gowrak erän beloklardan (lateks allergenleri) ýasalan, Lateks allergiýasy bolsaňyz, bu önümi seresaplylyk bilen satyn alyň we ulanyň.Köp ulanylyş - Biziň zolaklarymyz şikes töwekgelçiligini azaltmaga, hereket netijeliligiňizi ýokarlandyrmaga, daga çykmak, bedenterbiýe türgenleşigi, ylgaw, welosiped sürmek, dagda welosiped sürmek, ýoga, agyr atletika we ş.m. üçin kömek edýär - Dürli gysyş derejelerinden saýlaň - Bu teklip Uly myşsalary bolan ýa-da has çuňňur işlemeli sportçylar üçin gysyş mukdary köpeldi.

* Näme üçin bizi saýlaýarys?

Hünärmen: 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.Hil gözegçiligi standartynda berk durýarys we müşderilerimiziň satyp, müşderilerinden kanagatlanarly öwgüler almagy üçin ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýäris.
Netijeli baha: Müşderimize täsirli we özüne çekiji bahany hödürleýäris.
Hyzmat: Hil kepillendirilen, wagtynda eltip bermek, müşderileriň telefon jaňlaryna we e-poçta habarlaryna wagtynda jogap bermek, müşderilerimize berlen hyzmat wadamyza goşular.

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary