Akylly tizlik bilen bökmek ýüpi

Gysga düşündiriş:

Böküş ýüpüni sanamak:Hasaplaýjy siziň üçin wagt, agram, kaloriýa we aýlawlary awtomatiki ýazyp biler.JFIEEI bökmek ýüpi, maşkyňyzy ylmy taýdan dolandyrmaga mümkinçilik berýän ajaýyp maşk guralydyr.

Qualityokary hilli podşipnikler:Gurlan top armaturalary, tizlik arkany 360 ° tekiz aýlanmagyny üpjün edip biler.Dyknyşyk ýok, hiç hili kynçylyk ýok, size gowy okuw tejribäňiz bolsun.

Sord we simsiz bökmek:Dykyz bökmek tertibi bilen, şowhunly ses çykarmak üçin ýüpüň potolokda we polda urulmagyndan gorkmaň.Şeýle hem şnurdan bökmek täsirine ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Önümiň beýany

Jump Süpüriş ýüpüni sanamak: Hasaplaýjy siziň üçin wagt, agram, kaloriýa we aýlawlary awtomatiki ýazyp biler.JFIEEI bökmek ýüpi, maşkyňyzy ylmy taýdan dolandyrmaga mümkinçilik berýän ajaýyp maşk guralydyr.

★ Qualityokary hilli podşipnikler: Içindäki top armaturalary, 360 ° tekiz aýlanmagy üpjün edip biler.Dyknyşyk ýok, hiç hili kynçylyk ýok, size gowy okuw tejribäňiz bolsun.

Ord Sord we simsiz bökmek: Simsiz bökmek tertibi bilen, şowhunly ses çykarmak üçin ýüpüň potolokda we polda urulmagyndan gorkmaň.Şeýle hem şnurdan bökmek täsirine ýetip biler.

★ Agyr polat sim ýüpi: Polat sim arkanyň üstü uzak ömri üpjün etmek üçin çydamly we tekiz PVX bilen örtülendir.Bökýän ýüpüň ergonomiki ABS tutawajy rahat duýgy berýär we berk tutmagy gazanýar.

★ Iň oňat maşk guraly: Geçmegiň agramy 280g, tutawajyň uzynlygy 17 sm, ýüpüň uzynlygy 2,8 m.Batareýany üýtgetmeli bolanyňyzda arka gapagy açyp bilersiňiz.

* Haryt aýratynlyklary

Material Gubka, PP + EVA
Reňk gülgüne gök ýaşyl gara
Ulanylyşy Fitnes maşklary
agramy 0.35kg
Bukjanyň ölçegleri 23.19 x 13.31 x 4.09 sm
Logotip: OEM

 

* Önümiň artykmaçlyklary

Çydamly we çekimsiz:
PVC örtükli galyň örülen polat simden ýasalan bökmek ýüp maşklary, ömri uzak ulanmagy we zähmeti we rahatlygy üpjün etmek üçin aňsatlyk bilen döwülmezligi öz içine alýar.

Çalt we ýumşak:
Böküş ýüpleriniň has çydamly we durnukly bolmagy üçin tozana garşy top göteriji ulgamy bar, bökmek arkanlaryny 360 ° aýlanmak bilen aňsatlyk bilen süýşürip bilersiňiz.

Böküş ýüpi:
Biziň türgenleşik tizligimiz ähli belentliklere we başarnyklara laýyk gelýär.MMA, boks, haç türgenleşigi we maşklar üçin ajaýyp.

Düzülip bilinýän uzynlyk:
“Jump” ýüpi 9,8 fut dizaýn edip, ähli aýal-gyzlar, erkekler we çagalar üçin niýetlenendir, artykmaçlygy beýikligiňize görä kesip bilersiňiz.

Amatly tutawaçlar:
Memoryumşak ýadyň köpüginiň süýşmegine garşy tutawaçlary amatly tutmagy üpjün edýär!

* Önümleriň jikme-jiklikleri

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

* Sorag-jogap

1-nji sorag.Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?
J: Hawa, hilini barlamak üçin nusga sargyt goýmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag.Nusga we köpçülikleýin önümçilik üçin esasy wagt näçe?
J: Nusgalar üçin çalt bolar, sebäbi bizde QTY bar.Eger şeýle bolsa

3-nji sorag.Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?
J: Sargyt mukdaryna görä, adatça deňizde ýa-da howa arkaly we ekspress arkaly, 20-30 gün deňizde, 5-7 gün howa we 3-5 gün ekspress arkaly iberilýär.

4-nji sorag.Sargyt nädip dowam etmeli?
J: Ilki bilen talaplaryňyzy bize habar beriň.Ikinjiden, talaplaryňyza ýa-da tekliplerimize görä sitata berýäris.Üçünjiden, müşderiler çeper eseri tassyklaýarlar we resmi sargyt üçin goýum töleýärler.Dördünjiden, önümçiligi we iberişi tertipleşdirýäris, şonda bize balans tölärsiňiz.

5-nji sorag.Logotipimi önüme çap etmek dogrymy?
J: Hawa.Dizaýnerimiz sizi makullap biler ýaly, logotip AI faýly bilen üpjün ediň


  • Öňki:
  • Indiki: