Senagat habarlary

  • Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

    Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

    Myşsa toparlarymyzy netijeli we hil taýdan taýýarlamak hakda oýlananymyzda, köpümiz muny etmegiň ýeke-täk mümkinçiliginiň erkin agramlar bilen ýa-da sport zallary ýaly anyk enjamlar bilen bolandygyny göz öňüne getirýäris;Giň ýerlere zerurlykdan başga-da gaty gymmat wariantlar ...
    Koprak oka