Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

Myşsa toparlarymyzy netijeli we hil taýdan taýýarlamak hakda oýlananymyzda, köpümiz muny etmegiň ýeke-täk mümkinçiliginiň erkin agramlar bilen ýa-da sport zallary ýaly anyk enjamlar bilen bolandygyny göz öňüne getirýäris;Türgenleşmek üçin giň ýerlere zerurlykdan başga-da gaty gymmat wariantlar.Şeýle-de bolsa, ligalar we garşylyk zolaklary myşsalarymyzy türgenleşdirmek üçin ajaýyp wariantdyr, sebäbi ajaýyp, myşsa tälimine terjime edip biljek ykdysady, ýeňil, kiçi we köp funksiýaly esbaplar.

habarlar1 (5)

habarlar1 (5)

Hakykat, garşylyk ligalary we zolaklary diňe bir aksesuar iş funksiýasyny ýerine ýetirmeýär (köpleriň pikir edişi ýaly), eýsem özlerinde gaty möhüm myşsa we süňk ösüş funksiýasyny ýerine ýetirýär.Netijede, erkin agramlar (çäýnek, dambbell, çäge torbalary we ş.m.) bilen işlemek ýaly peýdaly we täsirli bolup biler.

Dürli ligalaryň we toparlaryň köp görnüşi bar.Bular elmydama elastik we ýapyk aýlaw görnüşine eýe bolup biler ýa-da ýok, käbir zolaklar galyň we tekiz, beýlekileri inçe we turba görnüşli;Käwagtlar tegelek ýa-da tegelek gutarýan maslahatlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Ahyrynda bu aýratynlyklaryň hemmesi diňe zolaklar üçin dürli ulanyşlary döredýär.

Elbetde, dürli garşylyk derejelerini görkezmek üçin reňkler bilen “kodlanan” adaty güýç zolaklaryny gördüler.Her niçigem bolsa, her garşylyga bellenen bu reňkler markadan tapawutlanýar, ýöne adatça gara hemişe iň ýokary derejedir.

Bu ýerde okuwda elastik zolaklary ulanmagyň 8 peýdasyny tapyp bilersiňiz:
Erkin agramlar ýa-da agram maşynlary ýaly garşylyk zolaklary myşsalaryň işlemeli güýjüni döredýär.Bu süňkleriň we myşsalaryň güýçlenmegine itergi berýän myşsalary gysýar.
Toparyň dartyş güýji hereketiň diapazonynyň artmagy bilen artýar, bu myşsa süýümleriniň mukdaryny hem artdyrýar.Süýümler näçe köp ulanylsa, şonça-da bu görnüşli okuw bilen gazanyp boljak güýç.
Zolaklar hereketiň dowamynda hemişelik garşylygy üpjün edýär, bu bolsa işi has netijeli edýär;Beýleki tarapdan, erkin agramlar ýa-da maşynlar bilen elmydama agyrlyk güýjüne garşy işlemeýän bir nokat bar we şonuň üçin myşsa üçin dynç bolýar.

habarlar1 (5)

Mugt agramlar ýa-da maşynlar bilen diňe çäkli mukdarda hereket edip bolýar, ýerine zolaklar bilen islendik herekete garşylyk görkezip bileris.
Zolaklar diňe bir myşsalary berkitmäge kömek etmän, eýsem has çeýe bolmagyna hem kömek edýär.Okuw gutarandan soň, ellerimizi, eginlerimizi we başgalary uzatmak üçin aýaklara we aýaklary uzatmak üçin elimiziň uzalmagy hökmünde ulanyp bileris.
Toparlar geçiş hökmünde ulanmak üçin ajaýyp.Bedeniň agramyny ulanýan, ýöne egnindäki çybyk ýa-da bir jübüt dambel ýaly agyr däl maşklara garşylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.Eger-de siz goşmaça agram götermäge taýyn däl bolsaňyz, ýöne bedeniňiziň agramy indi kyn däl bolsa, elastik zolak siziň üçin ajaýyp.

habarlar1 (5)

Tükeniksiz maşklara eýe bolan toparlar (aýaklary, ýumruklary, pektorallary, eginleri, bicepsleri, trisepleri ... hatda garynlary hem işledip bileris!) Bu FIT diňleýjileri üçin ajaýyp, yzygiderli üýtgeýän düzgünlerini başdan geçirmegi we dowam etdirmegi halaýarsyňyz.
Toparlar gaty göçme.Olary syýahat edip, öýde, plýa beachda, myhmanhanada we ş.m. ulanyp bilersiňiz. Onlyeke-täk zat, görnüşiňizi we hereketiňizi düzetmezden ýeke özi türgenleşjek bolsaňyz, maşklary nädip dogry etmelidigini bilmekdir.
Görşüňiz ýaly, elastik zolaklaryň peýdalary Jan bolup, niýetiňize baglylykda üýtgeýär.
Upperokarky magistral, aşaky, çeýeligi işläp bileris ... Netijede hemme zat siziň hasaplaýan zolaklaryňyza we hyýalyňyzyň nirä geljekdigine baglydyr.

YRX fitnesinde garşylyk ligalarynyň giň görnüşini taparsyňyz.


Iş wagty: 10-2022-nji maý