Dörediji

600x300

Kompaniýanyň prezidenti Kane wang - “Üstünlik näçeräk gazanylandygyna däl-de, has gowy edilip bilinjekdigine baglydyr”.Bu hemişe meniň şygarymdy.
Kane 2013-nji ýylda “Jiangsu Yiruixiang Medical Equipment Co., Ltd.”, 2018-nji ýylda “Jiangsu Xinyuedong” sport önümleri kärhanasy we 2020-nji ýylda “Zangzhou Mdk” saglygy goraýyş tehnologiýa kärhanasy Ltd.
Biziň kompaniýamyz esasan lateks we TPE garşylyk zolagyny, ýoga dartyş zolagyny, gorag enjamlaryny we ýumşak oýun önümlerini we ş.m. öndürýär.Müşderiler dünýäniň esasy supermarketlerini, orta we kiçi sport enjamlaryny paýlaýjylary we lomaý müşderileri gurşap alýarlar.

01

Kane, Jiangsu uniwersitetinde magistr derejesini, Hunan uniwersitetiniň amaly himiýa we ykdysadyýet boýunça bakalawr derejesini aldy.2013-nji ýyldan bäri dürli polimer önümlerini öwrenmäge borçlanýar.Diňe sport önümlerine däl, eýsem bäsdeşlik önümlerine, oýunjak önümlerine-de degişlidir.Öndürijilik önümleri has gowy garşylyk, has oňat çydamlylyk, garramaga has çydamly edýär we önümiň bu bölegi bu pudakda öňdebaryjy orny eýeleýär.

02

Poliester pagta bilen lateksiň birleşmegi, has köp isleg döredip biljek has şekilli we stil üýtgemegi bilen önümlere mümkinçilik berýär diýip hasaplaýar.2018-nji ýylda topara täze taslamalary, poliester-pagta mata garşylyk zolagyny, gorag enjamlaryny we beýleki önümleri başlamaga ýolbaşçylyk etdi.2020-nji ýylda sport önümlerine bolan islegiň artmagy bilen önümiň satuwy iki esse artdy.

03

Keýn mydama myhmanlaryň isleglerine iş talaplary hökmünde garaýardy.Köp müşderi Kane duýgur ulgam okuw enjamlaryny ösdürmekde hyzmatdaşlyk etmek üçin tapylanda, 2020-nji ýylda MDK-ny döreden täze gözleg we önümçilik toparyny döretdi.Bazary barlamak üçin onuň karary esasanam dogry.
Işden başga-da, badmintony we açyk howada başdan geçirmeleri halaýar.Kölegäni diňe Gobi çölünde däl, eýsem Siçuan-Tibet liniýasynda-da galdyrdy .. Sport önümleri pudagyna gatnaşýar, durmuşy we sporty hem gowy görýär.Şol sebäpli Keýn toparyny batyrgaý ösdürmäge alyp barar.