Sorag-jogap

2
Önümiňizi öwrenmek we ösdürmek pelsepesi näme?

Getirmekhas gowy tejribetoahyrky ulanyjylarwe gowulaşdyrmakbahasynetijeliligi.

Müşderiniň LOGO-ny kompaniýanyň önümlerine goýup bolarmy?

Hawa.Önümlerimiziň 80% -ibilen düzülendirmüşderiniň nyşany.

Önümleriňizi näçe gezek täzeleýärsiňiz?

Önümler katalogymyzy her aý täzeleýäris we täze önümleri täzeleýärison web sahypamyz her aý.

Öz önümleriňizi kesgitläp bilersiňizmi?

Esasan önümleriň 80% -ini reňk, hil we material boýunça kesgitläp bileris.

Täze önüm çykarmak üçin meýilnamalaryňyz näme?

(1)Tapyňiň köp satylanönümler onlaýn,derňäňsatuw maglumatlarygörmekbarmy ýa-da ýokmy 'sbazaryň gowy geljegi we birnäçe önümi saýlaňbolup durýarsatinggowy.

(2)Aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşyňwe ulanýarbu önümlerden,and döretmegi göz öňünde tutuňtäze ylhamor esasynda innowasiýa.

(3)Netijeleri ýerine ýetiriň we nusga sargyt ediň.

(4) R.içerde elektron ara alyp maslahatlaşyňnusga öndürilenden soňbilen ara alyp maslahatlaşyňýakyn saklaýan müşderilerhyzmatdaşlygybiziň bilen.

(5) ýerine ýetiriňkiçi partiýa mahabatys we syn ediňbazara jogap.

(6)Bazara has gowy jogap berýän önümler üçin dürli reňkleri we stilleri ösdüreriswe mahabatlary güýçlendirmek.

Önüm görnüşiňiziň dizaýn ýörelgesi we artykmaçlyklary näme?

(1) Amatly ulanmak.

(2)Youngaş we moda görnüşi.

Önümleriňizde haýsy materiallar ulanylýar?

Biziňkidartyjys wegarşylyk zolaklary esasanýasalanlateks we TPE materiýals.Sensor okuw enjamlarymyzis esasanýasalangubka, PVC ýa-da PU. Beýleki okuw enjamlaryis dizaýn edildiýasalmalyTPR, NBR, STEEL, PP, ABS we beýleki materiallar.

Şereketiňiz haýsy şahadatnamalary berdi?

BSCI

Kompaniýaňyz üçin galyplary ösdürmek üçin näçe wagt gerek?

Adatça alýarResmi galyplar üçin 30-50 gün, we3D nusgalary üçin 20 gün.