Lateks ýoga we pilates garşylyk topary

Gysga düşündiriş:

Natural Tebigy rezin materialdan ýasalan zolak süýümli we çydamly.

★ Daşky gurşaw materiallary, bedene zeper ýetmez we zäherli maddalar bolmaz.

Old eplenýän dizaýn, kiçi göwrüm we ýeňil agram, götermek aňsat, mümkin boldugyça we nirede maşk edip bilersiňiz.

Use Köpugurly we ulanmak üçin amatly, çeýe okuwyň köp görnüşini ýerine ýetirip bilersiňiz.

★ Bilelikdäki guşak has ygtybarly, ähli ýaşlar üçin amatly, gol, aýak we döş bilen meşgullanmak zerurlygy üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt aýratynlyklary

Haryt ady Ogaoga Elastik Stretch Custom Logo garşylyk toparlary türgenleşik we sport zaly üçin maşk topary
Material Tebigy lateks
Reňk Bir stockada dürli reňk, ýöriteleşdirilen reňk bar
Çap etmek Küpek çap
Hyzmat OEM / ODM elýeterli, logotipiňiz we dizaýnyňyz bar.
Ölçegi: Uzynlygy, 1,2 m, 1,5m, 1.8m, 2m… 50mGiňligi: 10 sm, 13 sm, 15 sm, 18 sm

Galyňlygy: 0,25,0.35,0.45,0.55,0.65,0.75

MOQ Çap nyşany üçin 100 sany
Nusga almagyň wagty 3 ~ 5 gün ýa-da w / o çap etmek esasynda
Gaplamak Plastiki halta üçin 1 bölek ýa-da özleşdirilen
Synag hasabaty: REACH, ROHS, PAHS, 16P
Şahadatnama: BSCI

 

* Nähili ulanmak

jikme-jiklik

* Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

Myşsa toparlarymyzy netijeli we hil taýdan taýýarlamak hakda oýlananymyzda, köpümiz muny etmegiň ýeke-täk mümkinçiliginiň erkin agramlar bilen ýa-da sport zallary ýaly anyk enjamlar bilen bolandygyny göz öňüne getirýäris;Türgenleşmek üçin giň ýerlere zerurlykdan başga-da gaty gymmat wariantlar.Şeýle-de bolsa, ligalar we garşylyk zolaklary myşsalarymyzy türgenleşdirmek üçin ajaýyp wariantdyr, sebäbi ajaýyp, myşsa tälimine terjime edip biljek ykdysady, ýeňil, kiçi we köp funksiýaly esbaplar.

jikme-jiklik

Hakykat, garşylyk ligalary we zolaklary diňe bir aksesuar iş funksiýasyny ýerine ýetirmeýär (köpleriň pikir edişi ýaly), eýsem özlerinde gaty möhüm myşsa we süňk ösüş funksiýasyny ýerine ýetirýär.Netijede, erkin agramlar (çäýnek, dambbell, çäge torbalary we ş.m.) bilen işlemek ýaly peýdaly we täsirli bolup biler.

Dürli ligalaryň we toparlaryň köp görnüşi bar.Bular elmydama elastik we ýapyk aýlaw görnüşine eýe bolup biler ýa-da ýok, käbir zolaklar galyň we tekiz, beýlekileri inçe we turba görnüşli;Käwagtlar tegelek ýa-da tegelek gutarýan maslahatlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Ahyrynda bu aýratynlyklaryň hemmesi diňe zolaklar üçin dürli ulanyşlary döredýär.

jikme-jiklik
jikme-jiklik

* Aýratynlyklary we ulanylyşy

Köplük goşmazdan heňler we heýkeller myşsasy
Maşk, Pilates, Reabilitasiýa ýa-da Fiziki Terapiýa üçin ajaýyp
Fithli fitnes derejeleri üçin amatly
Göçme we ýeňil;Syýahat üçin ajaýyp
Ömürlik kepillik bilen goldanýar;maşk zolaklary wagt bilen könelmeýär

Lateks elastik zolaklaryfitnes, reabilitasiýa we berkitmek maksatnamalary üçin zerurdyr.
Öňe gidiş garşylyk maşklary bilelikdäki şikesler, iş gatylaşdyryş programmalary, aerob, suw maşklary we ş.m. ulanylýar, myşsalary berkitmäge we çydamlylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Garşylyk zolagymaşklar dürli saglyk we bedenterbiýe işgärleri tarapyndan giňden ulanylýar - umumy güýç, sowadyş, reabilitasiýa ýa-da şikesleriň öňüni almak üçin.

* Näme üçin bizi saýlamaly?

· Biz zawod.
· Topar üçin ulanýan materiallarymyzyň hemmesi Taýlanddan getirilýär
· Bu setirde 9 ýyldan gowrak wagt bar.
· Bizde ökde hünärli işgärler we QC bar.
· Eltip bermegi wagtynda üpjün etmek üçin ýeterlik önümçilik liniýalarymyz bar.

* Zawod sergisi

jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: