Garşylyk guşagynyň 26 okuw usuly

Garşylyk guşagynyň 26 okuw usuly: gapdal ters, öňdäki hereketler, küreklemek, daşarky aýlanmak, ýetmek, diş, garşylyk görkezmek, çuňňur çişirmek, iň ýokary, ýeke dyz, supra, döş ýasamak, döş basyşyna basmak, egilmek, uzyn bagryň , durmak merhemeti, durmak, durmak, aýaklara egilmek, aýak çeýe oturmak, aýaklaryň çeýe bolmagy, bagryňy uzatmak, arkasynda dyza çökmek, dyz epmek, oturmak ýagdaýy osingitirmek, yza çekilmek we uzalmak, bagryňy uzatmak bilen oturmak.

1. Garşylyk guşagy, adyndan görnüşi ýaly, kömekçi fitnes höwesjeňleriniň garşylyk hereketini ýerine ýetirýän lentasydyr.Garşylyk zolagy, adatça, tebigy lateksden ýasalýar.
2. Garşylyk kemerini öwretmek usuly, näzik garşylyk guşagyny öwretmek usulyna we myşsa garşylyk guşagyny taýýarlamak usulyna bölünýär.Elbetde, oýunçylaryň utgaşdyrylmagyny öwretmek üçin basketbol türgenleşigi hem bar.Bu, garşylyk zolagyny ulanyp, dürli okuw usullary arkaly horlanmak we myşsa maksadyna ýetip boljakdygyny aňladýar.Eger ýumşak garşylyk lentasyny öwretmek usuly bolsa, birnäçe gezek az mukdarda türgenleşigi üpjün etmek üçin garşylyk zolagyny ulanmaly.Esasy orta elastik garşylyk zolagyny, gysga sagatlary we 30 minutdan köp ulanyň.Elleriňiziň, aýaklaryňyzyň, biliňizdäki ýaglary netijeli azaldyp biler.Birnäçe hereketi öwretmek arkaly sport zalyna taýýarlyk usulyna meňzeş myşsalara garşy guşak tälim usuly bolsa.Elastik güýç birinji, orta, iň ýokary elastik güýje çenli saýlanyp bilner, 15 ýa-da 4,5 topar bir hereketi tamamlaýar.Sport zalyna gitmek amatsyz bolan ýagdaýynda gural tälimini netijeli geçirip bolýar.
3. Garşylyk myşsanyň güýjüni, fiziki işjeňligini we çeýeligini netijeli gowulaşdyryp biler. Garşylyk maşklary, has uly, güýçli, tonly ýa-da myşsalaryňyzyň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin sport zalynda ýerine ýetirýän agyrlyk götermegiň umumy görnüşine degişlidir.


Iş wagty: 10-2022-nji maý