Elastika bilen okuw

Elastik okuw aňsat we gyzykly: ine muny öýde nädip etmeli, haýsy maşklar bilen we size peýdaly bolup biler.

Elastik türgenleşik peýdaly, aňsat we köp taraply.Elastikler aslynda öý fitnesi üçin kiçijik ajaýyp sport guralydyr: siz olary öýde ulanyp bilersiňiz, fitnes merkezine baranyňyzda ýa-da ýolda ýa-da dynç alyşda ýanyňyz bilen eltip bilmersiňiz. halaýan maşklar.

Elastikler bilen birnäçe türgenleşik geçirip bilersiňiz: gol ýa-da aýak ýaly aýratyn myşsa etraplaryny sazlamak;Acingaryş ýa-da tigir sürmek ýaly beýleki sport bilen meşgullanýan bolsaňyz, öňüni alyş çäresi hökmünde;Öýde ýa-da sport zalynda türgenleşikden öň ýylatmak üçin;Postural gimnastika ýa-da ýoga ýa-da pilates ýaly dersler üçin.

Elastik türgenleşik, çagalar we garrylar ýaly hemmeler üçin görkezilýär we hiç hili garşylyk ýok.

Şol sebäpli eliňizde elastikanyň bolmagy elmydama peýdaly bolup biler: az çykdajy edýär, azajyk ýer tutýar, uzak dowam edýär we az wagt bolsa-da gündelik hereketiň dogry dozasyny etmäge mümkinçilik berýär.

Elastik türgenleşik: Haýsy ulanmaly
Fitnes üçin ulanmak üçin ep-esli 3 görnüş bar.

Iň ýönekeýleri, togalanyp bilýän 0,35 bilen 0,65 sm aralygyndaky inçe we galyň elastik zolaklardyr.

Dürli intensiwlige gabat gelýän dürli reňklerde satylýar: köplenç gara has köp garşylyga garşy, gyzyllar orta intensiwlige, sary bolsa has az bolýar.

habarlar1 (5)

Elastik zolaklar YRX fitnesi

Soňra ýoga we pilatesde ulanylýan has inçe (takmynan 1,5 sm), galyň we uzyn (hatda 2 metre çenli) güýç zolaklary bar, şeýle hem krossfit ýaly funksional okuw programmalarynda kömek hökmünde.

habarlar1 (5)

Güýç zolagy YRX fitnesi

Ahyrynda, çeňňekleriň ujunda enjamlaşdyrylan elastik turbalar bar, olary gysmak ýa-da el-aýak baglamak üçin (mysal üçin topuk ýa-da dyz) berkitmek üçin halka gaýyşlary berkidilip bilner.

habarlar1 (5)

Fitnes turbasy YRX fitnes

Garşylyga esaslanýan dürli reňkli dürli elastik turbalar bilen toplumda satylýar;Bular güýç ýa-da garşylyk maşklary, uzalmak ýa-da bilelikdäki hereket üçin hem ulanylyp bilner.

Elastik fitnes zolaklaryny türgenleşdirmek üçin nädip ulanmaly
Elastik fitnes zolaklaryny ulanyň, örän ýönekeý we amaly.Mümkinçilik, sport zalynda ýa-da öýde haýsydyr bir goldaw tapsak, gyzdyryjydan gulplanan gapynyň tutawajyna çenli elastik zolagy oňurga ýa-da gala ýaly çäklendirmekdir.

Power Band düzedilenden soň, ony ellerimiz, aýaklarymyz, dyzlarymyz ýa-da tirseklerimiz bolan bir ýa-da iki sungata baglap bileris.

Şonda biz iki esasy hereket shemasyndan peýdalanyp bileris: oňa tarap çekmek (konsentrik hereket) ýa-da özüni aýyrmak (eksantrik hereket).

Öýde etmeli rezin zolaklar bilen maşklar
Käbir mysallar?Biziň öňümizde goýlan gapy tutawajyna elastik bilen, elastik zolagy 1 ýa-da 2 eli bilen tutýar we ellerini döşüne ýakynlaşdyryp özüne tarap çekýär: bu sazlamak üçin iň oňat rower ýaly maşkdyr. msaraglar we magistral.

Ora-da gyzdyryjy ýa-da aşhana şkafynyň aýaklaryndaky elastikligi düzedýär, egnini çäklendirmek arkaly ýerleşdirilýär, elastikde bir aýagyny süýşürýär we uzalýan aýagyny öňe itýär (Aýaklary sazlamak üçin nusgawy maşk) çäklendirmelere ýerleşmek we aýagy yza iteklemek bilen gaýtalanyp bilýän ýumruklar).

Erkin beden elastikasy bilen maşklar
Elastik türgenleşigiň başga bir mümkinçiligi, elastik zolaklary hiç hili goldawa berkitmän, erkin beden ulanmakdyr.Mysal üçin, iki eli bilen tutup, soňam ellerini rahatlandyryp bolýar;Ora-da ýerde otyrka, ýygnan aýaklaryny tutup, soňam elastikligini gowşadyp, aýaklaryna egilip.

Şeýle-de bolsa, elastikler bilen türgenleşmek üçin onlaýn tapyp boljak köp maşk bar.

Elastikler bilen haýsy peýdalary öwredýärler?
Elastikler bilen nähili peýdalanýandygyňyza düşünmek üçin rezin zolaklaryň işleýşi ýaly birneme bilmeli.

Bu gaty ýönekeý: elastik zolaklar, reňkine garamazdan, progressiw garşylyga garşy, hereketiň başynda ejiz we elmydama elastik zolak perdeleri ýaly güýçli.

Islendik artykmaç ýük bilen bolup geçýän zatlaryň düýbünden tersi, meselem, hereketiň başynda obýekti herekete getirmek we soňraky başlangyç güýjüni ulanmak üçin gaty güýçli tagalla talap edýän tutawaç ýa-da barbell ulananymyzda.

Bu tapawut, elastikler bilen türgenleşýänler üçin käbir oňyn netijeleri öz içine alýar.

Birinjisi, elastik fitnes zolaklaryny ulanmak tendonlar we bogunlar üçin trawmatiki däl we şikes ýetmek howpy bolmadyk myşsalar tonlanyp bilner.

Ikinjisi, hersi öz ukyplaryna we maksatlaryna esaslanyp maşkyň intensiwligini modulirläp biler: elastikligi iteklemek ýa-da soňuna çekmek has kyn bolar, biraz öň durmak henizem täsirli, ýöne az stresli bolar.

Üçünji polo positiveitel yza gaýtmak, elastikleriň iki fazada-da garşylyga garşy çykmagydyr, ýagny olary boşadanyňyzda islän wagtyňyz.Aslynda, elastikler konsentrik fazany we eksantrik fazany, ýa-da agonist we antagonist muskullary türgenleşdirýärler, hereketiň öňüni almak we gözegçilik etmek üçin köp peýdasy bar.

Elastikany ulanmagyň dördünji peýdaly netijesi, maşklaryň ýerine ýetirilýän tizligi we ýygylygy: hereketi gaty haýal dolandyrmakdan (şikes ýa-da öňüni alyş reabilitasiýa tapgyrynda peýdaly) Etjek bolsaňyz has çalt tonlamak (hatda aerob komponenti bilen).


Iş wagty: 10-2022-nji maý